Contact Us

Shri Yogeshbhai Vyas
(Trustee of Nareshwar Temple)

Phone : +91 9824043441
Hardik R. Upadhyay
“Gunjan”, 17, Aksharkunj Society,
Gopi-Aksharfarm Road, Anand – 388001.

Mobile :  +91 9825294004

E-mail  : hardik.r.u@rangavadhoot.us

Nareshwar Temple

Phone : +91 02666 253293
Vishnu Joshi

4106 Dursley Crescent
Mississauga, ON  L4Z1J7

Phone  : +1-416-844-4221

E-mail  : vishnujoshi@rangavadhoot.us

 

Mohit Trivedi

C – 304, Simandhar Tower, B/h., Judges Bungalows,
Bodakdev, Ahmedabad – 54. Gujarat, India.

Mobile :  +91 9879200128

E-mail  : mohitjv@gmail.com