Video Gallery

Muthi Unchero Manvi


Muthi Unchero Manvi (Haridasi Paddhati) By Shri Dattubhai Pathak

Narmada Nauka Yatra


Navnath Katha


Navnath Katha By Shri Vasudevbhai Nadurbarkar

Nyaro Chhe Rang


Nyaro Chhe Rang (Haridasi Paddhati) By Shri Dattubhai Pathak

P. P. Prem Avadhootji’s Brahmlin Picture’s Slideshow


P.P. Bapjini Apragat Lilakatha


P.P. Bapjini Apragat Lilakatha By Shri Sanjaybhai Upadhyay

P.P. Prem Avadhootji’s Brahmlin Video


P.P. Prem Avadhootji’s Brahmlin Video With Dohra


P.P. Prem Avadhootji’s Brahmlin Video With Dohra On ‘Mrutyu’ From ShriGurulilamrut

P.P. PremDada telling stories of RangDada


P.P. Shri Rang Avadhoot Jivan Darshan


P.P. ShriRang Avadhootji’s Janma Katha


P.P. ShriRang Avadhootji’s Janma Katha in the way of Shri Haridasi Kirtan Padhathi BY Shri Dattubhai N. Pathak on Shri Rang Jayanti in Nareshwar.

Padyatra


Padyatra Organised By Akhil Bharat Shri Rang Parivar